Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.adaline.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ADALINE.PL


    Postanowienia ogólne

    Definicje

    Rodzaj i zakres usług elektronicznych

    Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

    Tryb postępowania reklamacyjnego

    Własność intelektualna

    Postanowienia końcowe

    POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Serwis internetowy działający pod adresem www.adaline.pl prowadzony jest przez  firmę Espresso Media Karol Szałapski, NIP 6932140636 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Hausbrandta 32/70, 80-126 Gdańsk, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected],

    Serwis www.adaline.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.vayne.pl na rzecz Usługobiorców, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.adaline.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

    Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie.

    Serwis dokłada wszelkich starań, aby treści opisowe do Produktów prezentowanych w Serwisie, ich cena oraz dostępność w sklepach internetowych były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

    Serwis nie jest stroną Umowy Sprzedaży, ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, a Sprzedawcami wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ofertami.

    Użytkownicy oraz Sprzedawcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez nich wzajemnych zobowiązań.

    Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone prezentacje Produktów.

    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


    DEFINICJE

    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

    KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

    PRODUKT - dostępna w sklepie internetowym Sprzedawcy rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

    REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

    SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.adaline.pl.

    SPRZEDAWCA - Przedsiębiorca, prowadzący sklep internetowy lub prezentujący Produkt w Serwisie, uzyskujący możliwość sprzedaży określonego Produktu poprzez przekierowanie na swoją stronę www z Serwisu.

    SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.

    UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.

    USŁUGODAWCA –  wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Espresso Media, NIP: 6932140636.

    USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.

    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.


    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

    Usługodawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Serwisu Usługi Elektroniczne takie jak:

    przekierowanie na stronę internetową Sprzedawcy prezentowanego w Serwisie Produktu, zamieszczanie opinii dotyczących Produktów,korzystanie z Newslettera.

    Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.


     WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na przekierowaniu Użytkownika na stronę internetową Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient może złożyć zamówienie Produktu na stronie internetowej Sprzedawcy na warunkach podanych w opisie Produktu oraz regulaminie określonego sklepu internetowego.

    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania wystawiania jej przez Usługobiorcę.

    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

        komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

        dostęp do poczty elektronicznej,

        przeglądarka internetowa,

        włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

    Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, w tym opinii, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:

        powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

        o charakterze rasistowskim,

        o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

        noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

        naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

        wprowadzające w błąd Usługobiorców.

        reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do Adaline.pl,

        będących SPAMem lub materiałem promocyjnym,

        zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.


    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).

    Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.Adaline.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyłączeniem treści wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia prawa autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością firmy Soundproductions. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.adaline.pl, bez zgody Usługodawcy.

    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.Adaline.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

    Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.adaline.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.adaline.pl użyte są w celach informacyjnych.


     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    Usługobiorcy oraz Sprzedawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

    Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

    Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

    Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału.

    Sądowe rozstrzyganie sporów:

    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

    Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

    Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.